bg-image
Wykaz świadczonych usług:
 • - wyceny nieruchomości;
 • - wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych;
 • - wyceny przedsiębiorstw i ich aktywów;
 • - analizy ekonomiczne.

Co wyceniamy oraz w jakim celu?

Przedmiot szacowania:

 • nieruchomości gruntowe i zabudowane;
 • nieruchomości rolne, leśne, parki oraz jeziora i stawy;
 • nieruchomości mieszkaniowe (domy i lokale mieszkalne);
 • nieruchomości komercyjne (budynki biurowe, handlowe, usługowe, hotele, itp.);
 • nieruchomości przemysłowe (obiekty fabryczne, produkcyjno-magazynowe);
 • prawa służebności, dożywocia, użytkowania;
 • określanie skutków finansowych uchwalenia lub zmiany planów miejscowych;
 • wyceny pojazdów, maszyn i urządzeń technicznych oraz linii technologicznych.

Wyceny praw do nieruchomości realizujemy dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności lub poręczeń majątkowych;
 • ustalenia lub negocjacji ceny kupna – sprzedaży;
 • sprawozdań finansowych i księgowych (zgodnie z MSR/MSSF i ustawą o rachunkowości);
 • aportów rzeczowych;
 • przekształceń prawno-własnościowych;
 • spadkowych i darowizn;
 • upadłościowych i egzekucyjnych;
 • ustalania opłat i odszkodowań wywołanych uchwaleniem lub zmianą planu zagospodarowania;
 • naliczania opłat od czynności cywilno-prawnych;
 • naliczania lub aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz innych celów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wyceny przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części

Wartość przedsiębiorstwa ma wiele znaczeń. W praktyce gospodarczej najczęściej mówi się o wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa (bądź jego aktywów), która oznacza zdolność do generowania wolnych przepływów pieniężnych dla jego posiadacza (właściciela). Definicja „wartość dla właściciela” odnosi się do aktualnego lub przyszłego właściciela aktywów, a miernikiem tej wartości jest wartość pozbycia się lub wartość pozbawienia aktywów. Termin „wycena przedsiębiorstwa” oznacza, że wycenie podlega wyodrębniona pod względem ekonomicznym i prawnym jednostka organizacyjna, która dysponuje określonym potencjałem w postaci majątku trwałego i obrotowego oraz różnych wartości i cech o charakterze niematerialnym. Praktyka gospodarcza doprowadziła do wypracowania wielu metod wyceny przedsiębiorstwa, między innymi: majątkowych, dochodowych oraz mieszanych a także rynkowo-porównawczych, służących kreowaniu wartości czy opartych na opcjach. Metody majątkowe polegają na wycenie elementów aktywów trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa. Wyróżnia się cztery ich rodzaje: księgową, skorygowanych aktywów netto, likwidacyjną i odtworzeniową. Metody majątkowe są szeroko wykorzystywane w praktyce do wyceny wartości przedsiębiorstw. Metody dochodowe to: metoda zdyskontowanych przepływów, metoda zdyskontowanych zysków, czy zdyskontowanych dywidend oraz metoda skorygowanej wartości bieżącej. Metody mieszane są wypadkową dwóch pozostałych metod (metoda szwajcarska, berlińska, stuttgarcka, UEC).